Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTĂRÂREA nr. 103 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale


Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

            Capitolul I. Reguli generale

            Art. 1. (1) Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

            (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teriotriale, concesionate, închiriate, date în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

            (3) Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.

            (4) În cazul clădirilor care fac obiectului unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

            (5) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

            (6) Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

            (7) În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe clădiri, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

            (8) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

 

            Capitolul II. Scutiri / reduceri la plata impozitului/taxei pe clădiri

            Art.2. (1) Scutiri la plata impozitului pe clădiri pentru persoane fizice

            Clădirile aparținând persoanelor fizice pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt:

 1. clădirea folosită ca domiciliuși/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea

persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 1. clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de

război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de răzvoi;

            Scutirea se acordă integral pentru clădirile deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din clădire aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

 1. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor

prevăzute ła art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Scutirea se acordă pentru întreaga cłădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de aceşti terți.

 1. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap

grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

Scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de aceşti terți.

 1. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje,

silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 1. f) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, care au fațada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

(2) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită accastă condiție.

 

Art.3.(1) Scutiri/reduceri la plata impozitului pe clădiri pentru persoane juridice

Clădirile aparținând persoanelor juridice pentru care nu se datorează impozit/taxă, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

 1. clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;
 2. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 3. clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta şi ajuta instituții de cultură națională, precum şi de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 4. clădirile care, prin destinație, constituie lăcaşuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepțiaîncăperilor folosite pentru activități
 5. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
 6. clădirile utilizate de unitățile şi instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular,

autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenți şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației şi

Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități

economice;

 1. clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiințifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 1. clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,

oceanografice, de îmbunătățiri funciare şi de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi

tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 1. clădirile aferente infrastructurii feroviare publice;
 2. clădirile Academiei Române şi ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în

calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea

legislației în materia ajutorului de stat;

 1. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau

pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 1. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome

,,Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegaliare, cele destinate depozitării şi

administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

 1. clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociałe de inserție;
 • clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, care au fațada stradală

şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția incăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

(2) lmpozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Art. 4. Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

 • Pentru clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței

construite desșășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 1ei/m2, din tabelul următor:

 

 

Nr. crt.

 

 

TIPUL CLĂDIRII

Valoare impozabilă (lei /m2)

Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Clădire fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

 

 

 

2019

2020

2019

2020

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1000

1046

600

628

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

314

200

209

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

209

175

183

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

131

75

78

F.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

E.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

 • În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite,pentru stabilirea

valorii impozabile a clădirii se identifică in tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

 • Suprafața construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor

secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

 • Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul

exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

 • Valoarea impozabiłă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității  şi  zona în care

este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

Zona în cadrul localității

Rangul localității

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

 

 • În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,

coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce în 0,10.

 • Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicãrii prevederilor (1) - (6) şi (7), se

reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscał de referință;
 2. cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 3. cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.
 • În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de

vedere fiscal, anuł terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică şi stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale şi funcționale a cłădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Art. 5. Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

(1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani

anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

 1. b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani

anteriori anului de referință;

 1. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanełor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impoznbile determinate conform art. 4 din prezenta anexă.

 

            Art. 6. Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

 • În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform art. 4 din prezenta anexă, cu impozituł determinat pentru suprafața folosită în scop rerezidențial, conform art. 5 din prezenta anexă.

 

 • În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculeaza conform 4 din prezenta anexă.
 • Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial şi cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplicã următoarele reguli:
 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 4 din prezenta anexă;
 2. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 5 din prezenta anexă.

 

Capitolul IV. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Art. 7. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale și mixte deținute de persoanele juridice

 

(1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele  juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin (2) și (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. ultima valoare impozabiłă înregistrată în evidențele organului fiscal;
 2. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data eva1uării;
 3. valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 4. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 5. în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar,

vałoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 1. în caxul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în

contabilitatea proprietatului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 

 • Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a

clădirii întocimit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

 • Prevederile (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost

pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

 • Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazuł clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei

pe clădiri potrivit art. 2 alin. (1) şi art. 3 ałin. (1) din prezenta Anexă.

 • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în

ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clãdiri este 5%.

 • În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a

actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

Capitolul V. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădiriłor

 

Art. 8. (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • Orice persoană care dobândeşte sau construieşte o clădire în cursul anului are obligația depună o declarație la organul fiscal local, în termen de 30 de ziłe de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
 1. pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
 2. pentru cłădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;
 3. pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafața construită desfăşurată care are elementele structural de bază ale unei clădiri, în speță pereți şi acoperiş. Procesul-verbal de recepție se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul łucrărilor, precum și suprafața construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
 • Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de
 • În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
 • În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de l ianuarie a anului următor.
 • În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.
 • Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonei se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 • În cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate şi situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentrudeterminarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscal, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 iarnuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal locał lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.
 • În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
 1. impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
 2. în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator,

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 1. atât locatorul, cât şi locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie o acestor
 • În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori fołosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a
 • În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal łocal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor
 • În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.
 • Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

Capitolul VI. Acte necesare pentru declararea clădirilor deținute de persoane fizice

Art. 10. (1) Acte necesare pentru declararea clădirilor rezidențiale:

 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice model tipizat;
 2. Actul de dobândire a imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc)—copie certificată pentru conformitate cu originalul;

În cazul care clădirea a fost dobândită prin construire trebuie depuse urmatoarele înscrisuri: autorizația de construire, procesuł-verbal de recepție parțială sau finală, după caz, memoriu justificativ, declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire;

 1. Planuri/schițe cadastrale - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 2. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului copie certificată pentru conformitate cu
 3. Împuternicirea şi cartea de identitate a împuternicitului, în cazul reprezentării conform 18 din Codul de procedură fiscală.

 

 • Acte necesare pentru declararea clădirilor nerezidențiale:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe cłădirile rezidențiale/ nerezidenția1e/mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice — model tipizat;
 2. Actul de dobândire a imobilułui (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc.) — copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 3. Płanuri/schițe cadastrale - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 4. Raportul de evaluate întocmit de un evaluator autorizat sau procesul-verbal de recepție finală, după caz;
 5. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru conformitate cu
 6. Împuternicirea și cartea de identitate a împuternicitului, în cazul reprezentării conform 18 din Codul de procedură fiscală.

 

 • Acte necesare pentru declararea clădirilor  cu destinație mixtă:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiriłe rezidențiale/ nerezidențiale/ mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice - model tipizat;
 2. Actul de dobândire a imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc.) — copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 3. Delimitarea suprafețelor pentru stabilitea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială, rezultă din documentul care poate fi, după caz:
 • raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfăşurarea activitații economice;
 • contractul de comodat încheiat conform 2.146 - 2.1 57 din Codul Civil, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfăşurarea activității economice;
 • autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările
 • documentația cadastrală;
 • orice documente doveditoare, ałtele decât cele enumerate mai sus;
 • declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente
 1. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 2. Împuternicirea și cartea de identitate a împuternicitułui, în cazul reprezentării conform art.18 din Codul de procedură fiscală.

 

 • În vederea stabilirii taxei pe clădiri sunt necesare următoarele documente:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitilui/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice — model tipizat;
 2. contractul de concesiune/închiriere/dare în folosință sau administrare, după caz;
 3. Documentul eliberat de entitatea care deține clădirea din care să reiasă valoarea clădirii/ spațiului concesionat/închiriat/dat în folosință sau administrare, precum și data reevaluării clădirii.

 

 • În cazul reevaluării clădirilor sunt necesare urmatoarele documente:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice — model tipizat;
 2. Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator

 

 • Acte necesare pentru radierea din evidența fiscală a cłădirilor:
 1. Cerere;
 2. Actul de înstrăinare, demolare, - copie certificată pentru conformitate cu originalul.
 3. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru conformitate cu

 

 • Arte necesare acordării scutirii pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, care au fațada stradală și/sau principałă renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001:
 1. Cerere;
 2. Autorizația de construire, eliberată cu respectarea prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Procesul-verbal de recepție finală privind lucrările efectuate;
 4. Actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizația de construire.

Capitolul VII. Acte necesare pentru declararea clădirilor deținute de persoanele juridice

Art. 11. (1) Acte necesare pentru declararea clădirilor rezidențiale:

 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/

 mixte aflate în proprietatea persoanelor juridice — model tipizat;

 1. Actul de dobândire a imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc.) — copie certificată pentru conformitate cu originaluł;

În cazul care clădirea a fost dobândită prin construire trebuie depuse următoarele înscrisuri: autorizația de construire, procesul-verbal de recepție parțială sau finală, după caz, declarație privind valoarea reală a lucrăriłor executate în baza autorizației de construire;

 1. Planuri/schițe cadastrale - copie ccrtificată pentru conformitate cu originalul;
 2. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relația cu organul fiscal local şi cartea de identitate a împuternicitului.

 

 • Acte neccsare pentru declararea clădirilor nerezidențiale:
 1. Declaranția fiscală pentru stabilirea impoxitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea persoanelor juridice — model tipizat;
 2. Actul de dobândire a imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare, hotărâre judecatorească, etc.) — copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 3. Planuri/schițe cadastrale - copie certiticată pentru conformitate cu originalul;
 4. Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat sau procesul-verbal de recepție finală, după caz .
 5. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relația cu organul fiscal local şi cartea de identitate a împuternicitului.
 • Acte necesare pentru declararca clădirilor cu destinație mixtă:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/

mixte aflate în proprietatea persoanelor juridice — model tipizat;

 1. Actul de dobândire a imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare. hotărâre judecătorească, etc.) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 2. Delimitarea suprafețelor pentru stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială, rezultă din documentul care poate fi, după caz:
 • raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;
 • contractul de comodat încheiat conform 2.146 - 2.157 din Codul Civil, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfăşurarea activității economice;
 • autorizația de construire şi/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • documentația cadastrală;
 • orice documente doveditoare, altele decât cele enumerate mai sus;
 • declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazuł în care nu există alte documente
 1. Împutemicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relația cu organul fiscal local şi cartea de identitate a împuternicitului.

 

 • În vederea stabilirii taxei pe clădiri sunt necesare următoarele documente:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitułui/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/ mixte aflate în proprietatea persoanelor juridice — model tipizat;
 2. contractul de concesiune/închiriere/dare în folosință sau administrare, după caz;
 3. documentul eliberat de entitatea care deține clădirea din care să reiasă valoarea clădirii/spațiului concesionat/închiriat/dat în folosință sau administrare, precum şi data reevaluării clădirii.

 

 • În cazul reevaluării clădirilor sunt necesare următoarele documente:
 1. Decłarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea persoanelor juridice - model tipizat;
 2. Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator

 

 • Acte necesare pentru radierea din evidența fiscală a clădirilor:
 1. Cerere;
 2. Actul de înstrăinare sau autorizația de demolare însoțită de procesul-verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor, după caz - copie certificată pentru conformitate cu
 3. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relația cu organul fiscal local şi cartea de identitate a împuternicitului.

 

 • Acte necesare acordării scutirii pentru cłădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001:
 1. Cerere;
 2. Autorizația de construire, eliberată cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Procesul-verbal de recepție finală privind lucrările efectuate;
 4. Actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizația de

Art. 12. În conformitate cu prevederile Codului de Procedură fiscală, organul fiscal poate proceda la solicitarea informațiilor şi documentelor necesare stabilirii situației fiscale reale a contribuabililor.

Capitolul VIII. Plata impozitului/taxei pe clădiri

Art. 13. (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

 1. rata I, până la data de 31 martie 2019, inclusiv;
 2. rata a II-a, până la data de 30 septembrie 2019,
 • Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri la bugetul local până la data de 31

martie 2019, pentru contribuabilłi persoane fizice se acordă bonificație de 10%.

 • Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri la bugetul  local  până  la data de 31 martie 2019, pentru contribuabilii persoane juridice se acordă o bonificație de 10%.
 • Impozitul pe clădiri de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen

de plată.

 • În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza

UAT Tulcea, prevederile alin. (2) - (4) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 • În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioada mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 incłusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.
 • În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință cołectează taxa pe cłădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
 • Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală

Capitolul IX. SANCȚIUNI

Art. 14. (1) Constituie contravenții  şi se sancționează următoarele fapte:

 1. depunerea peste termen a declarațiiłor de impunere în cazul:

1.1. dobândirii sau construirii unei clădiri;

1.2. extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau nu altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțiałă a folosinței, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care detetmină creşterea sau diminuarea impozitului;

 • 3. desființării unei clădiri;

1.4. finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

           1.5. în care se datoreazã taxa pe clădiri;

 • modificării taxei pe clădiri;

 

 1. nedepunerea declarațiilor fiscale în cazul:
  • dobândirii sau construirii unei clădiri;
  • extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri

existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului;

 • desființării unei clădiri;
 • finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau

a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

1.5. în care se datorează taxa pe clădiri;

1.6. modificării taxei pe clădiri.

 

 • Contravenția prevazută la (1) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 73 lei la 292lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 293 lei la 1.167 lei pentru persoane juridice;

 

 • Contravenția prevăzută la (1) lit.b) se sancționează cu amendă de la 292 lei la 728 lei

pentru persoane fizice și cu amendă de la 1.167 lei la 2.912 lei pentru persoane juridice;

 

 • Refuzul de a furniza informații cu privire la situația patrimonială a contribuabilului constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor legale în

 

 • Contravențiilor enumerate la alin.(l)-(3) li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiiior, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta anexă.
 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta anexă se realizează de către funcționarii împuterniciți din cadrul Serviciului Impozite și Taxe Valea Nucarilor.

 

Impozitul pe teren și taxa pe teren

 

            Capitolul I. Reguli generale

            Art. 1. (1) Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate teren situat în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

            (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teriotriale, concesionate, închiriate, date în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

            (3) Impozitul pe teren, precum și taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

            (4) În cazul terenurilor care fac obiectului unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

            (5) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

            (6) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

            (7) În cazul în care pentru un teren proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe teren se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

            (8) În cazul în care un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 

            Capitolul II. Scutiri / reduceri la plata impozitului/taxei pe teren

            Art.2.  Scutiri la plata impozitului pe teren pentru persoane fizice

 • Terenurile aparținând persoanelor fizice pentru care nu se datorează impozit, prin

efectul legii, sunt:

 1. terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de

război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de răzvoi;

            Scutirea se acordă integral pentru terenurile deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din teren aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

 1. teren aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor

prevăzute ła art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din teren de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de aceşti terți.

 1. teren aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din teren de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de aceşti terți.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 a anului următor celei în care contribuabilul depune documentele justificative.

 1. terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)

– e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 1. terenurile degradate sau poluate, inclusive în perimetrul de ameliorare, pentru perioada

cât durează ameliorarea acestora;

 1. terenurile care prin natural or și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură

sau silvicultură;

 1. suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de

arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin.(1) lit.x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

(2) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită accastă condiție.

 

Art.3.(1) Scutiri/reduceri la plata impozitului pe teren pentru persoane juridice

Terenurile aparținând persoanelor juridice pentru care nu se datorează impozit/taxă, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

 1. terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement;
 2. terenurle aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 3. terenurile fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta şi ajuta instituții de cultură națională, precum şi de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 4. terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute official și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepțiaîncăperilor folosite pentru activități
 5. terenurile aparținând cimitirelor şi crematoriilor;
 6. terenurile utilizate de unitățile şi instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular,

autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenți şi cazarea acestora, precum şi terenurile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. terenurile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități

economice;

 1. terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente

infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusive ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;

 1. terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor,

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenrile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului;

 1. terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât

durează ameliorarea acestora;

 1. terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale

administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;

 1. terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviale publice;
 2. terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele

utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 1. terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu

respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 1. terenurile Academiei Române şi ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în

calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului  Educației și

Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;

 1. terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și

administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

 1. suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publica, pentru care nu se

reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vărsta de până la 20 de ani;

 1. terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;
 2. terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din

România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activități economice ;

 1. suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de

arhitectură sau arheo1ogice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

 (2) lmpozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,  pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Art. 4. Calculul impozitului pe terenurile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

 • Impozitul/tax ape teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul

localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la

categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/tax ape teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  

Zona în cadrul localității

Rangul IV

Rangul V

 

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

A

889

930

711

744

B

711

744

534

559

C

534

559

355

371

D

348

364

178

186

 

 

 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă

categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/tax ape teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

 

 • Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din

tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

Nr. crt.

 

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

1.

Teren arabil

28

29

21

22

19

20

15

16

2.

Pășune

21

22

19

20

15

16

13

14

3.

Fâneață

21

22

19

20

15

16

13

14

4.

Vie

46

48

35

37

28

29

19

20

5.

Livadă

53

55

46

48

35

37

28

29

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

29

21

22

19

20

15

16

7.

Teren cu ape

15

16

13

14

8

8

0

0

8.

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Teren neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 • Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție

corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

Denumirea localității

Rangul Comunei Valea Nucarilor

Coeficientul de corecție

Valea Nucarilor

IV

1,10

 

 • Ca excepție de la prevederile alin. (3) – (5), în cazul contribuabililor persoane

juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. au prevăzut în statut, ca obiect de activitate agricultură;
 2. au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate agricultură.

 

 • În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin

înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzltoare prevăzută în următorul tabel, înmulțit cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (8):

 

 

Nr. crt.

Categoria de folosință

2019 (lei/ha)

2020 (lei/ha)

1.

Teren cu construcții

26

27

2.

Teren arabil

45

47

3.

Pășune

22

23

4.

Fâneață

22

23

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

50

52

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

0

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

50

52

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

12

13

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

2

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

28

29

9.

Drumuri și căi ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

 

 

 • Coeficientul de corecție, stability în funcție de rangul localității și zona în care este

amplasat terenul, este prevăzut în următorul tabel:

 

Zona în cadrul

localității

Rangul localității

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0.95

0,90

 

 • În cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi

asociațiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice, valoarea impozabiă se stabilește prin asimilare cu terenurile neproductive.

 • Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, a titularului dreptului

de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnatură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.

 

Capitolul IV. Declararea și și datorarea impozitului și a taxei pe teren

Art. 8. (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să

depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an

fiscal impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui

an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are

obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, şi datorează impozitul pe teren conform noii situații începând  cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele

de proprietate şi situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 • În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financial, pe întreaga

durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. impozitul pe teren se datotează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor

celui în care a fost încheiat contractul;

 1. în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență,

impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predate-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 1. atât locatorul, cât şi locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a

cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesă  intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract

de concesiune, închiriere, adiministrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

 • În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de

concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contracteltor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

 • În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoane care

datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri

la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

 • Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație şi în cazul persoanelor care

beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

Capitolul V. Acte necesare pentru declararea/radierea terenurilor

Art. 7. (1) Acte necesare pentru declararea/radierea terenurilor deținute de personae fizice:

 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenurile aflate în

proprietatea persoanelor fizice model tipizat;

 1. Actul de dobândire a terenului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act

de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc) — copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 1. Planuri/schițe cadastrale - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 2. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului copie certificată pentru

conformitate cu originalul.

 1. Împuternicirea şi cartea de identitate a împuternicitului, în cazul reprezentării conform

art.18  din Codul de procedură fiscală.

 • În vederea stabilirii taxei pe teren sunt necesare următoarele documente:
 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea

persoanelor fizice — model tipizat;

 1. Contractul de concesiune/închiriere/dare în folosință sau administrare, după caz –

copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 1. Împuternicirea şi cartea de identitate a împuternicitului, în cazul reprezentării conform

art. 18 din Codul de procedură fiscală.

 • În cazul modificării categoriei de folosință a terenului sau a adresei imobilului

sunt necesare următoarele documente:

 1. Declarația fìscală pentru stabiłirea impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea

persoanelor fizice — model tipizat;

 1. Schițe cadastrale sau, după caz, certificatul de adresă emis de Compartimentului

Urbanism din cadrul U.A.T. Valea Nucarilor.

 • Acte necesare pentru radierea din evidența fiscală a terenurilor:
 1. Cerere;
 2. Actul de înstrăinare - copie certificată pentru conformitate cu
 3. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată

pentru conformitate cu originalul.

 

Art. 8. (1) Acte necesare pentru declararea/radierea terenurilor deținute de personae juridice:

 

 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice — model tipizat;
 2. Actul de dobândire a terenului (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc.) — copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 3. Płanuri/schițe cadastrale - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 4. Raportul de evaluate întocmit de un evaluator autorizat sau procesul-verbal de recepție finală, după caz;
 5. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridical în relația cu organul fiscal local și cartea de

identitate a împuternicitului.

 

 • În vederea stabilirii taxei pe teren sunt necesare următoarele documente:
a)     Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice — model tipizat;
 1. Contractul de concesiune/închiriere/dare în folosină sau administrare, după caz - copie certificată pentru conformitate cu
 2. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relația cu organul fiscal local și cartea de identitate a împutenicitului.

 

 • Acte necesare pentru radierea din evidența fiscal a terenurilor:
 1. Cerere;
 2. Actul de înstrăinare - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 3. Împutenicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relația cu organul fiscal local și cartea de identitate a împuternicitului.

Art. 9. În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, organul fiscal poate solicita informațiile și documentele necesare stabilirii situației fiscale reale a contribuabililor.

 

Capitolul VIII. Plata impozitului pe teren

Art. 10. (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

 1. rata I, până la data de 31 martie 2019, inclusiv;
 2. rata a II-a, până la data de 30 septembrie 2019,
 • Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren la bugetul local până la data de 31

martie 2019, pentru contribuabilłi persoane fizice se acordă bonificație de 10%.

 • Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren la bugetul local  până  la data de 31 martie 2019, pentru contribuabilii persoane juridice se acordă o bonificație de 10%.
(11) Impozitul anual pe teren, datorat de către contribuabili, persoane fizice sau persoane
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza UAT Valea Nucarilor, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
 • În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioada mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 incłusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.
 • În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință cołectează taxa pe cłădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
 • Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală

Capitolul VII. SANCȚIUNI

Art. 14. (1) Constituie contravenții  şi se sancționează următoarele fapte:

 1. depunerea peste termen a declarațiiłor de impunere în cazul:

1.1. dobândirii unei teren;

1.2. modificarea categoriei de folosință a terenului;

1.3. finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

           1.4. în care se datorează taxa pe teren;

1.5. modificării taxei pe teren.

 

 1. nedepunerea declarațiilor fiscale în cazul:
  • dobândirii sau construirii unei teren;
  • modificarea categoriei de folosință a terenului;
  • finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau

a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • în care se datorează taxa pe teren;
 • modificării taxei pe teren.

 

 • Contravenția prevazută la (1) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 73 lei la 292 lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 293 lei la 1.167 lei pentru persoane juridice;
 • Contravenția prevăzută la (1) lit.b) se sancționează cu amendă de la 292 lei la 728 lei

pentru persoane fizice și cu amendă de la 1.167 lei la 2.912 lei pentru persoane juridice;

 • Refuzul de a furniza informații cu privire la situația patrimonială a contribuabilului constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor legale în
 • Contravențiilor enumerate la alin.(l)-(4) li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiiior, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta anexă.
 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta anexă se realizează de către funcționarii împuterniciți din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Valea Nucarilor.

 

Impozitul pe mijloacele de transport

 

 

            Capitolul I. Reguli generale

            Art. 1. (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

            (2) Impozitul pe mijloace de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

            (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește anual la bugetul local al unității administrativ – teritoriale unde persoana îți are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

            (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijloace de transport se datorează de locatar.

           

            Capitolul II. Scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport

            Art.2. (1) Scutiri la plata impozitului pe mijloace de transport pentru persoane fizice

Nu se datorează impozit pentru mijloacele de transport, prin efectul legii, pentru:

 1. mijloace de transporturile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a

văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

            Scutirea se acordă integral pentru mijloace de transporturile deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din mijloace de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

 1. mijloace de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav

sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I deinvaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 1. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.l

și 5 din Decretul-lege nr. 11 8/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art.l din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 1. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 (1)

lit.b) și art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 1. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 2. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 3. autovehiculele acționate electric.

(2)Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc

de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere, deținute în comun cu sotul sau soția. În situația în care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

 

Art.3.(1)Scutiri la plata impozitului pe mijloace de transport pentru persoane juridice

Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport, prin efectul legii, pentru:

 1. mijloacele de transport ale instituțiilor publice;
 2. Vehicule istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 3. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 4. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;
 5. mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care furicționează sub coordonarea

Ministerului Educației și Cercetării Ştiințifice sau a Ministerului Tineretului şiSportului;

 1. mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii,

cu scopul de a întreține, dezvolta şi ajuta instituții de cultură națională, precum şi de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social şicultural;

 1. mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de

servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare şi reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, personae vârstnice, precum şi pentru alte personae aflate în dificultate, în condițiile legii;

 1. autovehicule acționate electric;
 2. autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul

propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

 1. mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetațenilor aparținând minorităților

naționale.

 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat pentru mijloacele de transport

Art. 4. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezenta Anexă.

 

(2) Mijloace de transport cu tracșiune mecanică

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor, astfel:

 

 1. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

 

Tipul mijlocului de transport

2019

(lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

2020

(lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1..Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18

19

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

72

75

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

144

151

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

303

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

25

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

31

9. Tractoare înmatriculate

18

19

 

 1. Vehicule înregistrate

 

Tipul mijlocului de transport

2019

(lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

2020

(lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

4

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

6

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată

150 lei/an

157 lei/an

 

 1. Exemple de vehicule înregistrate:

Nr. crt.

Denumire vehicul

1.

Mopede

2.

Tractoare, cu excepția celor care îndenlinesc condițiile legale pentru a fi înmatriculate

3.

Utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere

4.

Maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roți,care păstrează caracteristicile de bază ale unui

tractor, având cel puțin două axe şi o vitexă maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h şi mașinile pentru lucrări altele decât cele autopropulsate

5.

Autocositoare

6.

Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)

7.

Autogreder sau autogreper

8.

Buldozer pe pneuri

9.

Compactor autopropulsant

10.

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri

11.

Excavator cu rotor pentru săpat şanțuri

12.

Excavator pe pneuri

13.

Buldoexcavator

14.

Frezã autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

15.

Freză rutieră

16.

Încărcător cu o cupă pe pneuri

17.

Instalație autopropulsată de sortare-concasare

18.

Macara cu greifer

19.

Macara mobilă pe pneuri

20.

Macara turn autopropulsată

21.

Maşină autopropulsată pentru lucrări terasamente,construcția şi întreținerea drumurilor,

decopertarea îmbracăminții asfaltice la drumuri, finisarea drumurilor, forat, turnarea asfaltului, înlăturarea zăpezii, maşină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp

22.

Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

23.

Tractor pe pneuri

24.

Troliu autopropulsat

25.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

26.

Maşină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

27.

Mașină pentru măcinat şi compactat deşeuri

28.

Mașină pentru marcarea drumurilor

29.

Mașină pentru tăierea și compactarea deșeurilor

30.

Orice alte vehicule destinate circulației pe drumurile publice care nu se supun înmatriculării

 

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul

pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone – impozitul este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

2019

(în lei/an)

2020

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I..Autovehicule cu 2 axe

1..Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

149

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

149

413

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

413

581

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

581

1315

5. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

581

1315

II. Autovehicule cu 3 axe

1..Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

149

259

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

259

532

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

532

691

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

691

1066

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

1066

1656

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

1066

1656

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

1066

1656

III. Autovehicule cu 4 axe

1..Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

691

701

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

701

1094

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

1094

1737

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1737

2577

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1737

2577

6. Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

1737

2577

 

(6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone – impozitul este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

2019

(în lei/an)

2020

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I..Vehicule cu 2+1 axe

1..Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

67

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

67

154

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

154

360

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

360

465

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

465

840

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

840

1473

9. Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

840

1473

II..Vehicule cu 2+2 axe

1..Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

144

336

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

336

552

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

552

811

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

811

979

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

979

1608

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1608

2231

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

2231

3388

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

2231

3388

9. Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

2231

3388

III..Vehicule cu 2+3 axe

1..Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1776

2472

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2472

3359

3. Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

2472

3359

IV..Vehicule cu 3+2 axe

1..Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1569

2179

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

2179

3014

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

3014

4458

4. Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

3014

4458

V..Vehicule cu 3+3 axe

1..Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

892

1079

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

1079

1613

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1613

2567

4. Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

1613

2567

 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6) – impozitul este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Masa totală maximă autorizată

2019

(în lei/an)

2020

(în lei/an)

1. Până la 1 tonă, inclusiv  

9

9

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

36

3. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone

52

54

4. Peste 5 tone

64

67

 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă - impozitul este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Mijlocul de transport pe apă

2019

(în lei/an)

2020

(în lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

22

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

59

3. Bărci cu motor

210

220

4. Nave de sport și agrement:

a)      ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

167

175

b)      ambarcațiune de agrement cu punte fără cabine de locuit

251

264

c)      ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri, inclusiv

301

315

d)      ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

418

437

e)      ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

668

699

f)       ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 locuri

1119

1170

g)      iahturi

1119

1170

h)      alte ambarcațiuni

1119

1170

5. Scutere de apă

210

220

6. Remorchere și împingătoare:

    a) până la 500 CP, inclusiv

559

585

    b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

909

951

    c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1398

1462

    d) peste 4000 CP

2237

2340

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

182

190

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

   a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

190

   b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

280

293

   c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

513

9. Nave de pescuit, gabare, poduri, bacuri plutitoare, pontoane de acostare

a)      cu lungimea de până la 10 m;

251

263

b)      cu lungime de peste 10 m.

1119

1170

 

(9) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

Capitolul IV. Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport

Art. 6. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține deptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • În cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are

obligația să depună o declarație de impunere la organul fiscal local, în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctual de lucru, după caz,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul

acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de luctu, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

 • În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o

declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,

inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire ła mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/ sediuł/ punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începand cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
 2. locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mij locul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesułui-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;
 3. ła încetarea contractului de leasing, atât locotarul, cât şi locatorul aă obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor
 • Depunerea declarați i for fiscale reprezintă o obligație şi în cazul persoanelor care beneficiază de

scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 

Capitolul V. Acte necesare pentru declararea/radierea mijloacelor de transport deținute de persoane fizice și persoane juridice

Art. 7. (1) Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și persoanele juridice:

 1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transporturi aflate în proprietatea persoanelor fizice/ persoanelor juridice – model tipizat;
 2. Actul de dobândire a mijlocului de transport (contract de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport, factură fiscală, act notarial de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc) — 4 copii xerox certificate pentru conformitate cu originalul, vizate de autoritatea administrative-teritorială în a cărei rază își are domiciliul vânzătorul și având numărul de înregistrare în REMTII;

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, se depun contractul de leasing și procesul-verbal de predare-primire a vehiculului;

 

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de Registrul Auto Român - copie

certificată pentru conformitate cu originalul;

 1. În cazul unui mijloc de transport dobândit în străinătate: fișa de înmatriculare auto, documentele care fac dovada proprietății, care trebuie traduse în limba română și cartea de identitate a mijlocului de transport;
 2. În cazul mijloacelor de transport pe apă se depun: atestatul de bord și/sau raportul de inspecție al mijlocului de transport;
 3. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului – copie certificată pentru conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice;
 4. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridical în relația cu organul fiscal și cartea de identitate a împuternicitului – în cazul persoanelor juridice.

(2) Acte necesare pentru radierea din evidența fiscal a mijloacelor de transport

înstrăinate anterior anului 2016:

 1. a) Cererea;
 2. b) Fișa de înmatriculare auto;
 3. c) Actul de înstrăinare – copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 4. d) Carteaa de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice;

e).Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridical în relația cu organul fiscal și

cartea de identitate a împuternicitului – în cazul persoanelor juridice.

 

(3) Acte necesare pentru radierea din evidența fiscal a mijloacelor de transport

înstrăinate începând cu anul 2016:

 1. Actul de înstrăinare în original și 4 copii xerox certificate pentru conformitate cu originalul;
 2. Cartea de identitate a mijlocului de transport – copie certificată pentru conformitate cu

originalul;

 1. Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice;

 1. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridical în relația cu organul fiscal și

cartea de identitate a împuternicitului – în cazul persoanelor juridice.

 

(4) Acte necesare radierii din evidența fiscal a mijloacelor de transport în cazul în care proprietarul nu mai poate face dovada existenței fizice a acestuia:

 1. a) Cerere;
 2. b) Certificatul de radiere eliberat de Instituția Prefectului – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor ori certificatul de distrugere sau, în lipsa acestuia, declarația pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a ccontribuabilului și a mijlocului de transport reespectiv, documentul prin care a dobândit mijlocul de transport și împrejurările care au condus la pierderea acestuia;
 3. c) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice;

 1. Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridical în relația cu organul fiscal

și cartea de identitate a împuternicitului – în cazul persoanelor juridice.

 

(5) Acte necesare pentru transferal dosarului fiscal în cazul schimbării domiciliului/sediului fiscal al contribuabilului:

 1. a) Cerere de transfer;
 2. b) Chitanța privind achitarea taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal;
 3. c) Actul de dobândire a mijlocului de transport (contract de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport, factură fiscală, act notarial de donație, act de adjudecare, hotărâre judecătorească, etc) – în copie;
 4. d) Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de Registrul Auto Român – în copie;
 5. e) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice;

f).Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridical în relația cu organul fiscal

și cartea de identitate a împuternicitului – în cazul persoanelor juridice.

 

Capitolul VI. Plata impozitului pe mijloacele de transport

 

Art. 8. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește anual, în două rate egale, respectiv:

 1. Rata I, până la data de 31 martie 2020, inclusiv;
 2. Rata a II-a, până la data de 30 septembrie 2020, inclusiv.

 

              (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport la bugetul local până la data de 31 martie 2020, pentru contribuabilii personae fizice sau jurice se acordă o bonificație de 10%.

              (3) Impozitul annual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al Comunai Valea Nucarilor de către contribuabili, personae fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al Comunei Valea Nucarilor, suma de  lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulate al acestora.

              (4) În cazul în care contribuabilul nu achită obligațiile fiscale la termenele scadente, se calculează majorări de întârziere, conform Codului de procedură fiscală.

 

Capitolul VII. Sancțiuni

 

Art.9. (1) Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:

 1. depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul:
  • dobândirii unui mijloc de transport;
  • radierii din circulație a unui mijloc de transport;
  • oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru contribuabilului;
  • contractului de leasing, în situația depunerii declarației fiscale peste termenul de 30 zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;
  • încetării contractului de leasing.
 2. nedepunerea declarațiilor fiscale în cazul:
  • dobândirii unui mijloc de transport;
  • radierii din circulație a unui mijloc de transport;
  • oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru  contribuabilului;
  • contractului de leasing, în situația depunerii declarației fiscale peste termenul de 30 zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;
  • încetării contractului de leasing.

 

(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 73 lei la 292 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 293 lei la 1167 lei pentru persoanele juridice.

(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 292 lei la 728 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 1167 lei la 2912 lei pentru persoanele juridice.

(4) Refuzul de a furniza informații cu privire la situația patrimonială a contribuabilului constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Contravențiile enumerate la alin. (1)-(4) li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumtătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta anexă.

 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta Anexă

se realizează de către funcționarii împuterniciți din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Valea Nucarilor.

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

 

            Art. 1. Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație  prevăzută în prezenta Anexă trebuie să plătească o taxă la Compartimentului Impozite și Taxe Valea Nucarilor înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

            Art. 2.  (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa (în lei)

a) până la 150 m², inclusiv

5

b) între 151 și 250 m² , inclusiv

6

c) între 251 și 500 m² , inclusiv

7

d) între 501 și 750 m² , inclusiv

9

e) între 751 și 1.000 m²,  inclusiv

13

f) peste 1.000 m²

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare mp care depaseste 1000 m2

 

            (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

            (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism  de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate este de 7 lei.

 

            Art. 3. Taxe pentru eliberarea autorizației de contruire și a autorizației de desființare

 • Taxa pentru eliberarea unei autorizații de contruire pentru o clădire

rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucărilor de construcții.

 • Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții altele

decât cele menționate la alin. (1) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

 • Pentru taxele prevăzute la alin. (1) și (2) stabilite pe baza valorii autorizate a

lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

 1. taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia;
 2. pentru taxa prevăzută la alin. (1), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mica decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conforrn art. 5 din Anexa 1 la prezenta hotărâre;
 3. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu  mai târziu de  15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrurilor de construcție la Serviciul Impozite și Taxe, vizată de către persoana împuternicită din cadrul compartimeniului de specialitate al autorității administrației publice locale;
 4. până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, Compartimentului Impozite şi Taxe are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;
 5. până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care Serviciul Impoxite şi Taxe a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice
 6. pentru neplata la termenele scadente a taxei se calculează majorări de întârziere, potrivit normelor legale în
 • Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% în

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei

construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

            Art. 4. (1) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări (art. 474 alin. 10 din Legea nr. 227/2015) se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea număruluide metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea de 5 lei.

            (2) În termen de 30 zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează, astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

 

            Art. 5. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și spațiile publice (art. 474 alin. 14 din Legea nr. 227/2015) este de 5 lei/m2 de teren ocupat de construcție.

 

            Art. 6. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electric, telefonie și televiziune prin cablu (art. 474 alin. 15 din Legea nr. 227/2015) este de 13 lei pentru fiecare racord/branșament.

 

            Art. 7. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă (art. 474 alin. 16 din Legea nr. 227/2015) este de 4 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

            Art. 8. Scutiri

 • Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

următoarele:

 1. certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de

război sau văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 1. certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1

al Decretului- lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 1. certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea

sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

 1. certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau

construcții-anexă;

 1. certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public

național, județean sau local;

 1. certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este

o instituție publică;

 1. autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare,

conform legii;

 1. certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este

o insituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 1. certificat de urbanism sau autorizație de construire, daca beneficiarul construcției este o

fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituțiile de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 1. certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o

organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unitățile specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 1. certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

 

Art. 9. Sancțiuni

 • Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:
 1. depunerea peste termen a declarației fiscale privind:
  • valoarea lucrărilor de construcție prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c);
  • suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări prevăzută la art. 4 alin. (2);
 2. nedepunerea declarațiilor fiscale:
  • valoarea lucrărilor de construcție prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c);

1.2.   suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări prevăzută la art. 4 alin. (2);

(2) În cazul persoanelor fizice:

2.1. Contravențiile prevăzute la alin (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 73 lei la 292 lei

2.2. Contravențiile prevăzute la alin (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 292 lei la 728 lei

(3) În cazul persoanelor juridice:

3.1. Contravențiile prevăzute la alin (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 293 lei la 1.167 lei;

b).Contravențiile prevăzute la alin (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 1.167 lei la 2.912 lei.

(4) Contravențiile enumerate la alin. (1) – (3) li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumtătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta anexă.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta Anexă se realizează de către funcționarii din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Valea Nucarilor.

 

Art. 12. (1) Stabilirea și verificarea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor datorate de către contribuabili, inclusiv soluționarea contestațiilor privind taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor datorată de către contribuabili se realizează de către Compartimentul Urbanism din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Valea Nucarilor.

 • Încasarea taxelor prevăzute în prezenta anexă se realizează de către compartimentul Impozite și Taxe Valea Nucarilor.

 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități economice

 

Art.1. (1) Persoanele care desfășoară o activitate economică în raza unității administrativ-teritoriale Valea Nucarilor, activitate ce este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de:

 1. a) până la 4.000 lei, pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;
 2. b) până la 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2.

(2) Nivelul taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

 

 

Tipul de taxă

Vizare taxă autorizare/vizare anul 2019

(lei)

Vizare taxă autorizare/vizare anul 2020

(lei)

1..Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare  (art. 475 alin. 1 din Legea nr. 227/2015)

10

11

2. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru suprafața de până la 500m2, inclusiv (art. 475 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 

a)      Suprafață de până la 30 m2

1000

1046

b)      Suprafață între 30 m2 – 100 m2

2000

2092

c)      Suprafață între 100 m2  - 500 m2

3600

3766

4. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru suprafața mai mare de 500 m2 (art. 475 alin. 3 lit b) din Legea nr. 227/2015)

5000

5230

 

 

 

Art. 2. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor și avizelor pentru desfășurarea activității de comerț stradal în UAT Valea Nucarilor

 

Tipul de taxă

Valoare taxă autorizare/vizare anul 2019

(lei)

Valoare taxă autorizare/vizare anul 2020

(lei)

Taxă pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice

50

52

Taxă pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice – special amenajate

7

7

 

(2) Taxele pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice în UAT Valea Nucarilor respectă prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în zonele publice și zonele publice special amenajate.

 

Art. 3. (1) Taxa pentru eliberarea Atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea Carnetului de Comercializare a produselor din sectorul agricol

 

Tipul de taxă

anul 2019

(lei)

anul 2020

(lei)

a)      taxă atestat de producător

19

20

b)      taxă certificate de comercializare

19

20

c)      taxă eliberare atestat și certificate de producător

39

41

 

(2) Taxa pentru eliberarea atestatelor de producător se încasează de la persoanele fizice care optează pentru desfășurarea unei activități economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existența suprafețelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.

(3) Temeiul juridic al instituirii acestei taxe în constituie prevederile art. 5 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Taa pentru eliberarea Carnetului de comercializare se încasează de la persoanele fizice, producătorii agricoli, care exercită activități de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie și care deține atestat de producător.

(5) Temeiul juridic al instituirii taxei pentru eliberarea Carnetului de comercializare îl constituie prevederile art. 5 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(6)  Responsabilitatea supravegherii activității de stabilire și verificare a încasării taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producător și pentru eliberarea Carnetului de comercializare – prevăzute în art. 3 din prezenta Anexă – revine Compartimentului Registru Agricol din cadrul UAT Valea Nucarilor.

 

Art. 4. Contravaloarea taxelor prevăzute în prezenta Anexă poate fi achitată de către solicitant astfel:

 1. în numerar și P.O.S. la caseriile Compartimentului Taxe și Impozite din cadrul UAT Valea Nucarilor;
 2. prin mandat poștal;
 3. prin virament bancar în contul Comunei Valea Nucarilor deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

 

Art.1. (1) Orice persoană care utilizează un panou/ afișaj/ structură de afișaj pentru reclamă și publicitate amplasat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Valea Nucarilor datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Comunei Valea Nucarilor.

(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează annual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metro pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

 1. a) în cazul unui afișaj situate în locul în care persoana derulează o activitate economic, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 31 lei/m2/an;
 2. b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 23 lei/m2/an.

(3) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate au obligația să depună o declarație anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, la organul fiscal local în termen de 30 zile de la data amplasării structurii de afișaj.

(4) în cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus declarația anuală de impunere au obligația corectării acesteia prin depunerea unei declarații rectificative.

(5) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește annual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusive.

(6) taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusive, se plătește integral până la primul termen de plată.

Art. 2. Scutiri de la plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 • Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice,

cu excepția cazurilor cțnd acestea fac reclamă unor activități economice.

 • Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică unei persoane care

închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană.

 • Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele,

panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

 • Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de

identificare a instalațiilor energetic, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate public și educaționale.

 • Nu se datorează taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru

afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

Art. 3. Sancțiuni

 • Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:
 1. depunerea peste termen a declarațiilor de impunere referitoare la taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate și se sancționează astfel:
 • pentru persoanele fizice: cu amendă de la 73 lei la 292 lei ;
 • pentru persoanele juridice: cu amendă de la 293 lei la 1167 lei.
 1. nedepunerea declarațiilor de impunere referitoare la taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate și se sancționează astfel:
 • pentru persoanele fizice: cu amendă de la 292 lei la 728 lei ;
 • pentru persoanele juridice: cu amendă de la 1167 lei la 2913 lei.
 • Contravențiile enumerate la alin. (1) li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului
 1. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumtătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta anexă.
 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta Anexă se

realizează de către funcționarii din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Valea Nucarilor.

 

Taxe speciale

Art.1. (1) Taxa pentru înregistrarea în evidența Comunei Valea Nucarilor a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este stabilită astfel:

 

Denumirea taxei

2019

(lei)

2020

(lei)

Taxă locală încasată la prima înmatriculare a unor vehicule și autovehicule neînmatriculate la poliție și înregistrate de către Consiliul Local Valea Nucarilor:

Taxă certificate de înregistrare

Taxă înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării

Taxă certificate de înregistrare

Taxă înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării

a)      Motociclete, motorete şi scutere, mopede

12

35

13

37

b)      carute

3

35

3

37

c)      tractoare

35

65

37

68

d)      vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală < 750 kg.

35

65

37

68

e)      vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală intre 750 kg.  si 3500 kg.

35

65

37

68

f)       vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală > 3500 kg.

35

65

37

68

 

(2) Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor din Comuna Valea Nucarilor și se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor și eliberarea certificatelor de înregistrare.

(3) Taxele constituie venit cu destinație specială, fiind instituite în vedera finanțării activității privind înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înatriculării, respectiv în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării.

(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:

- în numerar și P.O.S. la caseriile Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Comunei Valea Nucarilor;

- prin mandat poștal;

- prin virament bancar în contul Comunei Valea Nucarilor deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

(5) Proprietarii acestor vehicule sunt obligați să respecte prevederile din Regulamentul privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării.

 

Art. 2. Taxe pentru activitatea de stare civilă

 

Nr. crt.

Denumire taxă

2019

(lei)

2020

(lei)

1.

Taxă transcrieri (Legea 119/1996)

116

121

2.

Taxă căsătorie (Legea 119/1996)

58

61

3.

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă (art. 486 alin (4) din Legea 227/2015)

580

607

 

 • Taxele prevăzute în tabelul de mai sus sunt venituri cu destinație specială, care se fac

venit la bugetul local. Încasarea taxelor pentru activitatea specifică stării civile se face la caseriile Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Comunei Valea Nucarilor.

 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele

împuternicite din cadrul Compartimentul Stare civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

            Art. 3. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală este de 12 lei/certificat.

 • Certificatul de atestare fiscală este reglementat de prevederile 159 din Legea nr.

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal loca, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite și la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.
 • Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența creanțelor fiscale a organului fiscal local și cuprinde obligațiile fiscale restante și, după caz, obligațiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum și alte creanțe bugetare îndividualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal localîn vederea recuperării.
 • Certificatul de atestare fiscală se emite în cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 zile de la data emiterii.
 • Autoritățile și instituțiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

 

Art. 4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri (parcelar, cadastral, registrul agricol, PUG), deținute de către Comuna Valea Nucarilor

 

Format pagină

2019

(lei/pagină)

2020

(lei/pagină)

A4

7

7

A3

12

13

 

 • Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri (parcelar, cadastral, registrul agricol, PUG), deținute de consiliile locale, este reglementată de art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 • Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri sunt venituri cu destinație specială, care se fac venit la bugetul local. Încasarea acestor taxe se face la caseriile Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Comunei Valea Nucarilor.

 

Art. 5. Taxa pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Valea Nucarilor este de 0,5 lei/pagina A4.

 • Taxa pentru eliberarea de copii ale actelor existente este reglementată de art. 9 alin.
 • din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Alte taxe locale

 

Nr. crt.

Denumirea taxei

2019

(lei)

2020

(lei)

1.

Taxă pentru punerea la dispoziția partidelor, a alianțelor electorale șa organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registru electoral pe suport electronic sau pe suport de hârtie (H.C.L. nr. 5/2019)

0,5 lei/pagina A4

0,5 lei/pagina A4

2.

Taxă închiriere sala Cămin Cultural Valea Nucarilor, Iazurile, Agighiol

300

314

3.

Garanție asiguratorie în caz de distrugere bunuri Cămine Culturale

200

209

4.

Taxă participare licitație

100

105

5.

Taxă privind chiria terenurilor intravilane și extravilane ce se închiriază pe o perioadă de 1 an (H.C.L. 25/2017)

500 lei/ha/an

523 lei/ha/an

6.

Taxă privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pe pajiști și stabilirea redevenței anuale conform amenajamentelor pastorale (H.C.L. nr. 18/2018)

192 lei/ha/an

201 lei/ha/an

7.

Taxă închiriere buldoexcavator

80 lei/ora

84 lei/ora

8.

Taxă privind închirierea autoutilitarei marca FIAT către Serviciul de Alimentare cu apă și canalizare Valea Nucarilor (H.C.L. nr. 75/2018)

1,50 lei/km

1,57 lei/km

 

Taxa de habitat

 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru fucționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.

            Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

 

            Art. 2. (1) Taxa de habitat constituie venit cu destinație specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curățeniei Comunei Valea Nucarilor și se utilizează în scopul asigurării colectării și transportului reziduurilor menajere din recipiente proprii sau închiriate (containere, europubele, etc.), precum și pentru depozitarea și neutraliarea acestora la rampa ecologică.

            (2) Taxa de habitat este datorată de toți locuitorii Comunei Valea Nucarilor, indiferent dacă au domiciliul, reședință ori sunt chiriași cu sau fără forme legale pe raza administrativ-teritorială a Comunei Valea Nucarilor.

            (3) Persoanele juridice, care îți desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Comunei Valea Nucarilor, nu plătesc taxa de habitat, însă au obligația să încheie contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse.

 

            Art. 3. Calculul taxei de habitat

 • Cuantumul taxei de habitat este de 6,17 lei/persoană/lună (74 lei/an/persoană)

 

Art. 4. Stabilirea taxei de habitat și scăderea acesteia din evidența fiscală - obligații

 • Taxa de habitat se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili, persoane fizice, la organul fiscal local din Comuna Valea Nucarilor, în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări în ceea ce privește numărul persoanelor care locuiesc în imobil. Declararea se face pe propria răspundere sub sanțiunele aplicate faptei de fals în declarații.

În declarația privind stabilirea taxei de habitat se va preciza numărul de persoane

care au domiciliul sau viză de reședintă ori care locuiesc cu/fără forme legale la adresa respectivă.

 • Contribuabilii au obligația de a depune declarația de impunere, în termen de 30 de

zile de la data la care si-au schimbat domiciliul/reședința sau de la data la care locuiesc în imobil fără acte legale, chiar dacă aceștia beneficiază de reduceri au sunt scutiți de la plata impozitelor.

 

 • Contribuabilii au obligația de a depune declarațiile de impunere în termen de 30 de

zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul persoanelor care locuiesc în imobil.

 • Declararea numărului de persoane care locuiesc într-un imobil se face pe propria

răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzută la art. 326 din Codul Civil.

 • În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se stabilește din oficiu de către

fucționarii din cadrul organului fiscal local pe baza oricăror date și informații deținute de aceștia (date din dosarul fiscal al contribuabilului, informații de la terți, constatări locale, etc.)

 • În situația în care funcționarii din cadrul Compartimentului Taxe și Impozite constată

– ca urmare a soluționării unor sesizări sau a verificărilor în teren – că la o adresă locuiesc mai multe persoane, impunerea se face din oficiu.

 • În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere

la care va anexa documente justificative. Scăerea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi la unii următoare celei în care se depune cererea.

 • În caz de deces, scăderea taxei de habitat se efectuează începând cu data de întâi a

lunii următoare în care  s-a prdus decesul. În această situație, persoana care solicită scăderea din evidențe a taxei de habitat trebuie să anexeze cererii o copie a certificatului de deces.

 • În situația în care contribuabilii solicită scăderea de la plata taxei de habitat, cu

motivarea că nu au beneficiat de acest serviciu public pentru o anumită perioadă, au obligația să depună la organul fiscal documente justificative în acest sens. Scăderea de la plata taxei de habitat se va eefectua numai pentru ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință.

 • Constatarea, încasarea, urmărirea și executarea silită privind taxa de habitat sunt de

competența Compartimentului Impozite și Taxe, în calitate de organ fiscal local.

 

Art. 5. Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere / scădere la sursa de

venit taxă de habitat

În termen de 30  de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.

 

Art. 6. Termene de plată a taxei de habitat:

 • Taxa de habitat se plătește anual, în două rate egale, respectiv:
 1. rata I, până la 31 martie 2020, inclusiv;
 2. rata a II-a, până la data de 30 septembrie 2020, inclusiv.
 • În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat a expirat într-o zi nelucrătoare,

plata se consideră în termen dacă se efetuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

 • În cazul în care contribuabilul nu achită obligațiile fiscale la termenele de scadență, se

calculează majorări de întârziere, conform Codului de procedură fiscală.

 

Art. 7. Sancțiuni

 • Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:
 1. Depunerea peste termen a declarației de impunere privind taxa de habitat se

sancționează cu amendă de la 73 lei la 292 lei;

 1. Nedepunerea declarației de impunere privind taxa de habitat sau declararea eronată a

numărului persoanelor care domiciliază (sau dețin viză de reședință) într-un imobil situat în Comuna Valea Nucarilor – se sancționează cu amendă de la 292 lei la 728 lei.

 • Contravențiilor prevăzute în prezenta Anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta Anexă se

realizează de către funcționarii împuterniciți din cadrul Compartimentului Impozite și taxe Valea Nucarilor.

 

Art. 8. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a taxei de habitat la bugetul local până la data de 31 martie

2020, pentru contribuabilii persoane fizice se acordă bonificație de 10%.